Mae Trac yn falch o bweru recriwtio ar gyfer

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gwybodaeth

Cafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn flaenorol) ei greu ar 1 Ebrill 2019 ar ôl i’r cyfrifoldeb am wasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gael ei drosglwyddo o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cynnwys ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe sydd â phoblogaeth o tua 390,000 ac mae gennym gyllideb o tua £1bn. Mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi tua 12,500 o staff.

Mae ganddo dri phrif ysbyty sy’n darparu ystod o wasanaethau: Ysbyty Treforys ac ysbyty Singleton yn Abertawe ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Maglan, Port Talbot.

Mae hefyd gennym ysbyty cymunedol a chanolfannau adnoddau gofal sylfaenol sy’n darparu gwasanaethau clinigol y tu allan i’r prif ysbytai.

Mae contractwyr gofal sylfaenol annibynnol yn chwarae rhan hanfodol yn y broses o ofalu am ein poblogaeth ac mae’r Bwrdd Iechyd yn comisiynu gwasanaethau gan feddygon teulu, fferyllwyr a deintyddion ar draws yr ardal

Mae gennym 49 o bractisiau meddygon teulu yn ardal y Bwrdd Iechyd, 72 practis deintyddol gan gynnwys orthodeintyddion, 31 practis optometreg a 92 fferyllfa gymunedol.

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu mewn ysbytai a lleoliadau yn y gymuned.

Nid yw Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys ond yn gwasanaethu De a Chanolbarth Cymru, mae hefyd yn gwasanaethu De-orllewin Lloegr. Mae Ysbyty Treforys hefyd yn darparu un o’r ddau o wasanaethau llawfeddygaeth gardiaidd sydd ar gael yng Nghymru.

Mae gwasanaethau arbenigol eraill a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd yn cynnwys gwasanaethau gwefus a thaflod hollt, arennol, ffrwythlondeb a bariatrig (gordewdra).

Darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fforensig i’r gymuned ehangach ar draws De Cymru gyfan.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn rhan o Gydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH) sy’n bartneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe. Mae ARCH yn brosiect cydweithredol unigryw a anelir at wella llesiant a chyfoeth De-orllewin Cymru.

I ddysgu mwy amdano, ewch i: https://bipba.gig.cymru/

Ein gwerthoedd: https://bipba.gig.cymru/swyddi/pam-gweithio-i-ni/

Our values: https://sbuhb.nhs.wales/jobs/why-work-for-us/

 

Cysylltu

Address
Matrix House
Floor 2
Northern Boulevard
Swansea Enterprise Park
Swansea
SA6 8BX
Contact Number
02921 500200

Darganfod rhagor

Swyddi Gwefan
Statws y swydd wag: Closed

COVID-19 Vacancy

Cyf: 130-PST027-0323 ID y swydd wag: 5115249

Advanced Pharmacist Neonatology, W&C Health and Surgical Services

Closed for applications on: 3-Ebr-2023 00:01

Statws y swydd wag: Closed COVID-19 Vacancy

Closed for applications on: 3-Ebr-2023 00:01

Ddim yn derbyn ceisiadau mwyach

Ymddiheuriadau, ond nid yw'r swydd wag hon yn derbyn ceisiadau mwyach.

Gallwch chwilio am swyddi tebyg ar fwrdd swyddi'r cyflogwr, neu fynd i'n bwrdd swyddi cenedlaethol Health Jobs UK.