Neidio i'r prif gynnwys

Drwy gofrestru am gyfrif rydych yn cydnabod y ein hysbysiad preifatrwydd isod.

Cofrestru ar gyfer cyfrif

Rhowch eich cyfeiriad e-bost isod. Byddwn wedyn yn anfon e-bost atoch gyda dolen i barhau â'ch cofrestriad.

Hysbysiad preifatrwydd

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn trafod sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei rheoli ar eich cyfrif ymgeisydd. Mae angen yr wybodaeth arnom i ddarparu'r cyfrif y caiff ceisiadau swydd eu gwneud a'u rheoli arno, rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y gwasanaeth a gweithredu'r gwasanaeth Swyddi-drwy-Ebost y mae modd tanysgrifio iddo. Manylir am gyfreithlondeb prosesu o dan Erthygl 6(1((a) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, yn amodol ar eich cydsyniad. Os bydd gennych gais am swydd ar eich cyfrif, manylir am gydsynio i gyfreithlondeb prosesu o dan Erthygl 6(1)(b) y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Mae gan eich cyfrif ymgeisydd nifer fach o feysydd amdanoch, megis eich manylion cyswllt. Cânt eu cadw ar y cyfrif fel bod modd newid eich manylion mewn un lle a chymhwyso'r newidiadau yn awtomatig i bob cais sydd ar y gweill – er enghraifft, os ydych yn newid eich cyfeiriad.

Mae eich cyfrif ymgeisydd hefyd yn cynnwys eich dewisiadau cyfathrebu a'ch dymuniad i'r gwasanaeth Swyddi-drwy-E-bost roi gwybod i chi am swyddi gwag, os byddwch yn dewis galluogi hyn.

Gallwch ddiwygio eich dewisiadau manylion drwy fewngofnodi i'ch cyfrif ymgeisydd.

Os na fyddwch yn darparu gwybodaeth yn ôl yr angen, gallai hyn rwystro'r cyfrif rhag cael ei sefydlu neu ei weithredu ac, o ganlyniad, eich atal rhag gallu gwneud neu reoli eich cais am swydd.

Os byddwch yn penderfynu cael gwared ar eich cyfrif ymgeisydd, gallwch fewngofnodi a gwneud hynny. Os oes ceisiadau am swyddi yn gysylltiedig â'r cyfrif, bydd eich cyfrif yn cael ei roi i gysgu yn lle, hyd nes bydd y ceisiadau wedi darfod. Yna, bydd y cyfrif yn cael ei ddileu'n awtomatig.

Bydd eich cyfrif yn cael ei ddileu'n awtomatig hefyd os na fyddwch wedi mewngofnodi am 730 o ddiwrnodau, os nad ydych wedi tanysgrifio i Swyddi-drwy-E-bost, os nad oes gennych unrhyw geisiadau am swydd ac os nad ydych yn rhan o ymarfer adleoli neu bwll talent.

Y rheolydd data ar gyfer yr wybodaeth hon yw Civica UK Ltd (https://www.civica.com). Mae Civica yn darparu system dilyn ceisiadau, rhai gwasanaethau cymorth recriwtio ac mae eu staff a'u data wedi'u lleoli yn gyfan gwbl yn y DU.

Gallwch gysylltu â dataprotection@trac.systems os byddwch yn dymuno gwneud ymholiad, gwneud cais i wybod pa wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch yn rhan o'r cyfrif ymgeisydd hwn, neu os byddwch yn dymuno i unrhyw gamgymeriadau gael eu cywiro. Os byddwch yn cytuno, byddwn yn ceisio delio â'ch cais yn anffurfiol. Er enghraifft, drwy ddarparu'r wybodaeth benodol sydd ei hangen arnoch drwy e-bost.

Os bydd gennych gŵyn, cysylltwch â ni fel y gallwn ymchwilio iddi. Os ydych yn credu ein bod yn torri'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol wrth brosesu eich gwybodaeth, mae gennych hefyd yr hawl i wneud cwyn i awdurdod arolygu'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yng ngwladwriaeth yr UE lle rydych fel arfer yn byw, neu'n gweithio, neu lle y digwyddodd y tor rheolau honedig.

Caiff yr hysbysiad preifatrwydd sy'n ymwneud â'r ceisiadau am swydd a gyflwynwyd ei arddangos wrth wneud y cais.