Mae Trac yn falch o bweru recriwtio ar gyfer

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gwybodaeth

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn un o'r sefydliadau GIG mwyaf yn Ewrop. Rydym yn cyflogi tua 14,500 o staff, ac yn gwario tua £1.4b bob blwyddyn ar ddarparu gwasanaethau iechyd a lles i boblogaeth o tua 472,400 o bobl sy'n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Rydym hefyd yn gwasanaethu poblogaeth ehangach ar draws De a Chanolbarth Cymru ar gyfer amrywiaeth o arbenigeddau.   

Ein gweledigaeth yw creu cymuned lle nad yw eich siawns am fywyd iach yn dibynnu ar bwy ydych chi na ble rydych yn byw.  

Rydym yn Fwrdd Iechyd addysgu gyda chysylltiadau agos â'r sector prifysgolion, a gyda'n gilydd rydym yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol, tra'n gweithio ar ymchwil a fydd, gobeithio, yn datgloi'r triniaethau ar gyfer salwch heddiw.

Ein Gwasanaethau

Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol: practisau meddygon teulu, deintyddion, fferylliaeth ac optometreg a llu o wasanaethau therapi wedi'u harwain gan y gymuned drwy dimau iechyd cymunedol. 

Gwasanaethau Aciwt drwy ein dau Brif Ysbyty Athrofaol ac Ysbytu Plant: darparu ystod eang o driniaethau ac ymyriadau meddygol a llawfeddygol. 

Iechyd y Cyhoedd: Rydym yn cefnogi cymunedau Caerdydd a'r Fro gydag ystod o gyngor ac arweiniad iechyd cyhoeddus ac ataliol. 

Y Ganolfan Drydyddol: Rydym hefyd yn gwasanaethu poblogaeth ehangach ledled Cymru ac yn aml y DU gyda thriniaeth arbenigol a gwasanaethau cymhleth fel gwasanaethau Niwro-lawdriniaeth a chardiaidd.

Cysylltu

Address
Woodland House
Maes Y Coed Road
Cardiff
South Glamorgan
CF14 4HH
Contact Number
02920 747 747

Darganfod rhagor

Swyddi Gwefan
Statws y swydd wag: Closed
Cyf: 001-NMR043-0123 ID y swydd wag: 4726360

Trauma Informed Care Practitioner – Low Secure Inpatient Services

Closed for applications on: 9-Chwef-2023 00:00

Statws y swydd wag: Closed

Closed for applications on: 9-Chwef-2023 00:00

Ddim yn derbyn ceisiadau mwyach

Ymddiheuriadau, ond nid yw'r swydd wag hon yn derbyn ceisiadau mwyach.

Gallwch chwilio am swyddi tebyg ar fwrdd swyddi'r cyflogwr, neu fynd i'n bwrdd swyddi cenedlaethol Health Jobs UK.