Cymorth

Cwestiynau cyffredin

Gallwch ailosod eich cyfrinair trwy glicio ar y botwm Wedi anghofio'ch cyfrinair? wedi'i leoli yn y panel Mewngofnodi (fel arall, cliciwch ar y ddolen a ddarparwyd).

Sign in panel

Cewch eich tywys i'r dudalen Wedi anghofio'ch cyfrinair? lle gallwch nodi'ch cyfeiriad e-bost.

Yna, bydd angen ichi gwblhau'r dilysiad reCAPTCHA a chlicio ar y botwm Gwneud cais am gyfrinair. Bydd e-bost ailosod cyfrinair yn cael ei anfon atoch gyda dolen i ailosod eich cyfrinair.

Mae'n bosibl bod yr e-bost i ailosod cyfrinair wedi'i hidlo i'ch ffolder sothach/sbam. Ar gyfer defnyddwyr Gmail, mae'n bosibl y bydd angen ichi gael mynediad at eich cyfrif e-bost ar gyfrifiadur yn hytrach nag ar lechen neu ffôn clyfar er mwyn gweld eich ffolder sbam.

Os yw'r e-bost i ailosod cyfrinair yn eich ffolder sothach/sbam, marciwch yr e-bost fel 'Dim sbam'. Bydd hyn yn sicrhau bod e-byst a anfonir gan trac.jobs yn y dyfodol yn cyrraedd eich mewnflwch.

Na, dim ond un cyfrif trac.jobs y mae modd ei gofrestru ar gyfer pob cyfeiriad e-bost.

Bydd angen i un ohonoch greu cyfeiriad e-bost newydd gyda darparwr fel Gmail, Yahoo neu Outlook.

Mewngofnodwch i'ch cyfrif a chliciwch ar y gwymplen sy'n dangos eich enw ar frig y dudalen ar y dde, a dewiswch yr opsiwn Gosodiadau:

Account settings navigation menu

Ar y dudalen Gosodiadau cyfrif, cliciwch ar y botwm Dileu eich cyfrif:

Account settings page

Ar ôl clicio ar y botwm Dileu eich cyfrif, mae'n bosibl y cewch neges yn eich rhybuddio nad oes modd dileu eich cyfrif ar yr adeg honno. Gallai hyd fod am nifer o resymau:

  • Agor ceisiadau - Os oes gennych unrhyw geisiadau gweithredol sydd yn y broses recriwtio ar hyn o bryd, rhaid ichi dynnu eich holl geisiadau yn ôl i ddechrau cyn y gallwn farcio'ch cyfrif i'w ddileu.
  • Ceisiadau drafft - Rhaid ichi ddileu eich ceisiadau drafft i ddechrau cyn y gallwn farcio'ch cyfrif i'w ddileu.
  • Ceisiadau heb eu hawlio - Os oes gennych unrhyw geisiadau sydd wedi'u mewnforio o ffynhonnell allanol (e.e. jobs.nhs.uk), rhaid ichi eu hawlio i ddechrau cyn eu tynnu'n ôl.
  • Ceisiadau cymorth yn yr arfaeth - Mae'n bosibl eich bod wedi ceisio hawlio cais, ond efallai na fu hyn yn bosibl. Bydd hyn wedi ysgogi cais am gymorth i'n Tîm Cymorth. Byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost pan fydd hyn wedi'i gwblhau, a fydd yn eich caniatáu i dynnu'r cais yn ôl a marcio'ch cyfrif i'w ddileu.

Ar ôl cyflwyno'ch cais, bydd y statws a ddangosir yn symud o Drafft i Cyflwynwyd.

Byddwch hefyd yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno, a fydd yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch gofrestru eich cyfrif trwyddo.

Ar ôl mewngofnodi i'ch cyfrif, cliciwch ar yr opsiwn Ceisiadau yn y ddewislen:

Application list nav link

Bydd yr opsiwn hwn yn mynd â chi i'ch rhestr lawn o geisiadau, lle byddwch yn gallu defnyddio'r swyddogaeth chwilio a'r hidlyddion i ddod o hyd i'ch cais/ceisiadau. Mae'r rhestr yn gyfyngedig i 10 i bob tudalen.

Bydd ceisiadau a gyflwynwyd yn flaenorol yn cael eu dileu'n awtomatig ar ôl 400 diwrnod.

Bydd ceisiadau na chawsant eu cyflwyno (h.y. y dyddiad cau wedi mynd heibio) yn cael eu dileu'n awtomatig ar ôl 90 diwrnod.

Yn fyr, na, nid yw'n bosibl gwneud newidiadau i geisiadau sydd wedi'u cyflwyno. Yr unig ran o gais y gellir ei diweddaru yw'r manylion personol. Mae modd gwneud hyn trwy ddiweddaru'ch Proffil, Manylion cyswllt.

Os ydych yn dymuno newid eich cais, bydd angen ichi ailgyflwyno cais newydd cyn y dyddiad cau. Bydd cyflwyno ail gais yn cael gwared ar y cais a gyflwynoch yn flaenorol yn awtomatig.

Nid yw Trac yn asiantaeth recriwtio ac ni fydd eich CV yn cael ei ystyried. Ewch i healthjobsuk.com i weld y swyddi gwag sydd ar gael a gwnewch gais ar-lein trwy ddefnyddio'r broses ymgeisio ar-lein.

Dim ond yr 20 cais a gyflwynwyd gennych yn ddiweddar sydd ar gael i'w hail-ddefnyddio. Ffordd arall o lenwi ffurflenni cais ymlaen llaw yw defnyddio'r CV ar-lein.

Yn gyntaf, bydd angen ichi wirio'ch e-bost gwahoddiad cychwynnol i weld a oes amserau/dyddiadau amgen ar gael. I wneud cais am amser/dyddiad cyfweliad amgen, bydd angen ichi gysylltu â'r cyflogwr yn uniongyrchol. Fe'ch cynghorir i ymateb i'ch e-bost gwahoddiad i gyfweliad cychwynnol.

Fel arall, os oes angen ichi ddod o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer y swydd wag, agorwch y crynodeb o'r cais a chliciwch ar y botwm Cysylltu:

Application summary page, get in touch button

Bydd hyn yn datgelu manylion y Cyswllt Recriwtio AD, a fydd yn gallu aildrefnu eich apwyntiad gwirio ID.

I ganslo/aildrefnu eich apwyntiad gwirio ID, bydd angen ichi gysylltu â'r cyflogwr yn uniongyrchol. Fe'ch cynghorir i ymateb i'ch e-bost cadarnhau gwiriad ID.

Fel arall, os oes angen ichi ddod o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer y swydd wag, agorwch y crynodeb o'r cais a chliciwch ar y botwm Cysylltu:

Application summary page, get in touch button

Bydd hyn yn datgelu manylion y Cyswllt Recriwtio AD, a fydd yn gallu aildrefnu'ch apwyntiad gwirio ID.

Ar hyn o bryd, nid oes gennych gyfrif wedi'i gofrestru ar trac.jobs. Rydych yn derbyn e-byst gan trac.jobs gan fod eich cais wedi'i fewnforio o jobs.nhs.uk. Bydd angen ichi greu cyfrif er mwyn hawlio'r cais a threfnu'ch cyfweliad/gwiriad ID.

I greu cyfrif, sgroliwch i frig y dudalen hon a chliciwch ar y gwymplen Creu cyfrif ar frig y ddewislen ar y dde:

Create an account panel

Nodwch eich cyfeiriad e-bost, cwblhewch y dilysiad reCAPTCHA a chliciwch ar y botwm 'Creu eich cyfrif'. Bydd e-bost yn cael ei anfon i'ch mewnflwch yn cynnwys dolen i wirio'ch cyfeiriad e-bost.

Ar ôl dilyn y ddolen, cewch eich tywys i'r dudalen 'Cwblhau'ch cyfrif', lle byddwch yn gallu nodi manylion amdanoch chi eich hun a gosod eich cyfrinair.

Er mwyn dilysu cais, bydd angen ichi nodi eich dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol neu god post:

Verify application form

Os ydych yn derbyn neges 'Gwall', gallai olygu nad yw'r manylion ar y cais a fewnforiwyd gennych yn cyd-fynd â'r manylion a nodwyd yn ystod y broses gwirio'r cais. Bydd angen ichi nodi'r union fanylion a oedd ar eich cais gwreiddiol.

Mewngofnodwch i'ch cyfrif a chliciwch ar yr opsiwn Dod o hyd i swydd yn y ddewislen, ac yna'r opsiwn Swyddi-trwy-e-bost:

Jobs-by-email navigation menu

Ar ôl agor y dudalen Swyddi-trwy-e-bost, cliciwch ar y botwm Analluogi Swyddi-trwy-e-bost i roi'r gorau i'r rhybuddion e-bost:

Jobs-by-email settings page

Cysylltu â ni

Darperir y wefan hon gan Civica UK Ltd

Peidiwch â chysylltu â ni i drafod cynnydd eich cais. Ni sy'n rheoli'r system recriwtio ar ran y cyflogwyr, a'r cyflogwyr sy'n prosesu eich cais am swydd.

Os ydych yn dymuno ymholi am eich cais, dylech gysylltu â'r cyflogwr yn uniongyrchol. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt yn ymwneud â'ch cais trwy agor y crynodeb o'r swydd a chlicio ar y botwm Cysylltu:

Application summary page, get in touch button

Os oes angen ichi gysylltu â ni am eich cyfrif ymgeisydd, ac nid yw eich ateb i'r cwestiwn yn yr adran Cwestiynau Cyffredin uchod, gallwch wneud hynny trwy ddefnyddio'r wybodaeth isod:

Ffôn: 01629 690800

E-bost: info@trac.jobs